Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Dodatek Osłonowy - 2024

22.01.2024, 12:11

Resort Klimatu i Środowiska w dniu 18 stycznia 2024 roku opublikował w drodze rozporządzenia nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r.

Dodatek osłonowy został wprowadzony pod koniec 2021 r. w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie było odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła w 2024 r. będzie można ponownie skorzystać z tego świadczenia. Jednak tym razem świadczenie będzie przyznawane tylko na pół roku, tj. na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach lub przez Internet (ePUAP),  taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę.

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024 roku podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 roku wynosi:

228,80/286,00 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

343,20/429,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

486,20/607,75 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

657,80/822,25 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób;

* Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, informację o przyznaniu dodatku osłonowego można odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, ul. Płocka 34, 09-533 Słubice, pozytywne rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

Polecamy