Rozmiar tekstu: A A A

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Oficjalnej Strony Gminy Słubice.

Gmina Słubice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Słubice.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru czcionki
 • wybór kontrastu
 • tryb czarno-biały
 • możliwość nawigacji klawiaturą
 • włączanie zaznaczania linków

Treści niedostępne.

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń,
 • filmy i nagrania opublikowane przed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.

 • Deklarację sporządzono dnia:29 października 2020 roku
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marlena Skonieczna
 • E-mail: ugslubice@plocman.pl
 • Telefon: 24 277 89 30

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie;

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną.

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Słubice
 • Adres: ul. Płocka 32, 09-533 Słubice
 • E-mail: ugslubice@plocman.pl
 • Telefon: 24 277 89 30

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Wejście do budynku Urzędu Gminy Słubice:

 1. Na parkingu przed budynkiem znajduje się oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. W budynku brak windy.
 4. Osoby na wózkach obsługiwane są przez pracowników bezpośrednio na parterze.
 5. W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna potrzebuje bezpośredniej pomocy ze strony pracownika Urzędu, powinna w pierwszej kolejności skontaktować się z pracownikiem Sekretariatu – tel.24 277 89 30 lub mailowo: ugslubice@plocman.pl. Pracownik, po zdefiniowaniu potrzeby osoby niepełnosprawnej, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu lub przekazuje informacje o terminie ewentualnego spotkania z pracownikiem merytorycznie realizującym usługę. Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.

Dostępność tłumacza języka migowego.

Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy wcześniej zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice, tel.: 24 277 89 30 lub mailowo na adres: ugslubice@plocman.pl

Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 3 dni przed wizytą w Urzędzie. Należy wskazać metodę komunikowania się.

Jak dokonać zgłoszenia?

Wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go: mailem na adres: ugslubice@plocman.pl lub pocztą na adres: Urząd Gminy Słubice, ul. Płocka 32 20, 09-533 Słubice, telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu:

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wejście do budynku Urzędu Gminy Słubice ul. Płocka 32, 09-533 Słubice:

 1. Na parkingu brak oznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 2. Brak podjazdu dla niepełnosprawnych.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. W budynku brak windy.
 5. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna potrzebuje bezpośredniej pomocy ze strony pracownika Urzędu, powinna w pierwszej kolejności skontaktować się z pracownikiem Urzędu – tel.:24 277 89 30 lub mailowo ugslubice@plocman.pl Pracownik, po zdefiniowaniu potrzeby osoby niepełnosprawnej, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu i przekazuje informacje o terminie ewentualnego spotkania z pracownikiem merytorycznie realizującym obsługę. 

 

Polecamy