Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Posiłek w szkole i w domu

01.12.2023, 11:23

W dniu 23 sierpnia 2023 r. została opublikowana w Monitorze Polskim Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028.

Wskazany program jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901) oraz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 i 1672).

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 zapewni pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ważnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa przewidywany łączny koszt programu ,,Posiłek w szkole i w domu” w 2024 r. wynosi – 122 500,00 zł.

Pomoc w ramach programu Posiłek w szkole i w domu otrzymają osoby, rodziny których dochód nie przekracza:

  • 1552,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1200,00 zł – dla osoby w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach uprzejmie informuje, że rozpoczyna realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Osoby i rodziny, które chcą skorzystać z pomocy w formie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole od 2 stycznia 2024r.  proszone są o zgłaszanie się do siedziby tutejszego Ośrodka- wnioski będą przyjmowane od dnia 04 grudnia 2023roku.

 

Przypominamy, że:

- w przypadku ubiegania się o pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole, przedszkolu należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach  wniosek wymieniając w nim dzieci oraz szkoły, do których będą uczęszczać w nowym roku szkolnym 2023.

Do wniosku o udzielenie pomocy w zakresie dożywiania należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/emerytury, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, świadczeń rodzinnych oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony w sierpniu dochody za miesiąc lipiec, wniosek złożony we wrześniu dochody za miesiąc sierpień itd.)

2) aktualny nakaz podatku rolnego (2023r.) lub zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, dokument potwierdzający wypłatę świadczenia chorobowego z KRUS lub ZUS, w przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby, aktualne zaświadczenia od lekarza lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

3) osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń. Brak współpracy z pracownikiem socjalnym (np. uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu, odmowa złożenia stosownych oświadczeń i przedłożenia wymaganych dokumentów) może skutkować odmową przyznania świadczenia.W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

Polecamy