Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Posiłek w szkole i w domu

04.08.2023, 13:54

W dniu 28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia z 150 proc. do 200 proc. kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej), powyższa zmiana zapewni szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób wymagających pomocy.

Dzięki temu pomoc w ramach programu Posiłek w szkole i w domu otrzymają osoby o niskich dochodach, których dochód nie przekracza:

  • 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł),
  • 1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł). 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ważnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa przewidywany łączny koszt programu ,,Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r. wynosi – 122 500,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach uprzejmie informuje, że rozpoczyna realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Osoby i rodziny, które chcą skorzystać z pomocy w formie posiłku dzieci i młodzieży w szkole od 4 września 2023r. do 31 grudnia 2023r. proszone są o zgłaszanie się do siedziby tutejszego Ośrodka- wnioski będą przyjmowane od 16 sierpnia 2023 roku.

Przypominamy, że:

- w przypadku ubiegania się o pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole, przedszkolu należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach  wniosek wymieniając w nim dzieci oraz szkoły, do których będą uczęszczać w nowym roku szkolnym 2023.

Do wniosku o udzielenie pomocy w zakresie dożywiania należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/emerytury, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, świadczeń rodzinnych oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony w sierpniu dochody za miesiąc lipiec, wniosek złożony we wrześniu dochody za miesiąc sierpień itd.)

2) aktualny nakaz podatku rolnego (2023r.) lub zaświadczenie o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, dokument potwierdzający wypłatę świadczenia chorobowego z KRUS lub ZUS, w przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby, aktualne zaświadczenia od lekarza lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

3) osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń. Brak współpracy z pracownikiem socjalnym (np. uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu, odmowa złożenia stosownych oświadczeń i przedłożenia wymaganych dokumentów) może skutkować odmową przyznania świadczenia.W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

Polecamy