Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Świadczenie dla sołtysów

03.07.2023, 14:28

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa - można pobrać tutaj: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001073

Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  1. pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  2. uzyskali odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
  3. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Wzór oświadczenia o niekaralności – można pobrać tutaj: Oświadczenie o niekaralności.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

W związku z powyższym Wójt Gminy Słubice będzie na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku, gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Gminy Słubice, osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa. - można pobrać tutaj: Oświadczenie

Aby uzyskać ww. zaświadczenie osoby uprawnione do świadczenia pieniężnego proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Słubice (w Sekretariacie, pok. 15 na piętrze) wniosku o wydanie zaświadczenia, ze wskazaniem, w jakim okresie i sołectwie pełniły funkcję sołtysa. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia – można pobrać tutaj: WNIOSEK. Formularz wniosku można również uzyskać w pokoju Rady Gminy Słubice, pok. 6 Urzędu Gminy Słubice.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.krus.gov.pl/artykul/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/

Polecamy