Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

31.05.2023, 13:41

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach informuje, że prowadzi nabór zgłoszeń do pomocy żywnościowej z  "Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa" Podprogram 2021 Plus, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Skorzystanie z  pomocy żywnościowej przez mieszkańców gminy Słubice jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego. O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 235 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej czyli:

  • dla osoby samotnej 776,00 zł x 235% = 1.823,60 zł,
  • dla osoby w rodzinie 600,00 zł x 235% = 1.410,00 zł.

Dochód ustalany będzie na podstawie niżej wymienionych dokumentów, które należy dostarczyć do pracowników socjalnych GOPS Słubice w szczególności:

  • Zaświadczenia o dochodach z tytułu pracy zawodowej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzonej uzyskiwanie dochodów przez Urząd Skarbowy lub księgowego prowadzącego rozliczenia,
  • Decyzję lub odcinek z ZUS lub KRUS o wysokości pobieranego świadczenia emerytalnego, rentowego, renty rodzinnej,
  • Decyzję o pobieranych zasiłkach rodzinnych,
  • Nakaz podatkowy,  
  • Oświadczenia o pracy dorywczej.

Dochody będą ustalane w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Osoby zainteresowane z korzystania z w/w pomocy i spełniające powyższe kryteria prosimy o zgłaszanie się wraz  z udokumentowanym dochodem z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, do pracowników socjalnych GOPS w Słubicach w celu odebrania stosownego skierowania.

Pomoc w ramach PO PŻ skierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Słubice pomocy żywnościowej.

Szczegółowe informacje na ten temat zostaną udzielone bezpośrednio w Ośrodku lub pod nr telefonu: 24 231 17 44

 UWAGA! Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy, również są zobowiązane do ponownego przeliczenia dochodu i zakwalifikowania do Programu.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021 dostępne są również  na stronie.  https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus.

Polecamy