Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Przekazanie sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+

09.11.2020, 12:11

20 kwietnia 2020 roku samorząd Gminy Słubice zawarł umowę dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Kwota przyznanego grantu wyniosła 60 000,00 zł, co stanowiło 100% wydatków kwalifikowalnych. W ramach przedmiotowego zadania zakupiono 20 laptopów z oprogramowaniem.

Kolejną umowę Gmina Słubice podpisała w lipcu b.r. i dotyczyła ona realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Kwota przyznanego grantu wyniosła 55 000,00 zł i pozwoliła na zakup 16 laptopów wraz z oprogramowaniem.

Projekty Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ to projekty grantowe realizowane we współpracy z Centrum Projektów - Polska Cyfrowa, w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, które pozwoliły Gminie pozyskać środki na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. Wsparcie otrzymają najbardziej potrzebujący nauczyciele i uczniowie - w tym z rodzin wielodzietnych (3+).

W dniu 9 listopada 2020 roku, Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski przekazał na ręce dyrektorów szkół podstawowych z terenu Gminy Słubice, sprzęt dla potrzeb zdalnego nauczania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Słubice.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzenia

Polecamy