Rozmiar tekstu: A A A

Projekty i Fundusze

Projekt Zdalna Szkoła+

04.09.2020, 10:54

Samorząd Gminy Słubice zawarł umowę o powierzeniu grantu w ramach

  • Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  • Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
  • działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Kwota przyznanego grantu 55 000,00 zł, co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Realizacja projektu -  6 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie Grantu.

W ramach projektu zostanie zakupionych 16 laptopów z oprogramowaniem. Zostaną one przekazane do szkół podstawowych z terenu Gminy Słubice.

Zdalna Szkoła+ to projekty grantowe realizowane we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które pozwolą każdej gminie w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. Wsparcie otrzymają najbardziej potrzebujący nauczyciele i uczniowie - w tym z rodzin wielodzietnych (3+). W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej, jest jednym ze sztandarowych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa.

Polecamy