Rozmiar tekstu: A A A

Projekty i Fundusze

Projekt Zdalna Szkoła

04.09.2020, 10:51

Samorząd Gminy Słubice w dniu 20.04.2020 r. zawarł umowę o powierzeniu grantu w ramach

  • Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  • Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
  • działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Kwota przyznanego grantu 60 000,00 zł, co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Realizacja projektu  do dnia 20 października 2020 r. (6 miesięcy)

W ramach projektu zostanie zakupionych 20 laptopów z oprogramowaniem. Zostaną one przekazane do szkół podstawowych z terenu Gminy Słubice.

Zdalna Szkoła to projekty grantowe realizowane we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które pozwalają każdej gminie w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. W czasie pandemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.

Polecamy