Rozmiar tekstu: A A A

Projekty i Fundusze

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość

15.04.2015, 11:17

W trzech szkołach z terenu gminy Słubice trwają zajęcia dodatkowe w ramach Umowy partnerskiej podpisanej z  Województwem Mazowieckim na rzecz realizacji projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”.

Projekt jest realizowany w  roku szkolnym 2014-2015 w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i  zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w  systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup o  utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w  jakości usług edukacyjnych.

Celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w  Słubicach, Szkoły Podstawowej w  Świniarach oraz Publicznego Gimnazjum w  Słubicach poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. Zajęcia prowadzone są w  wymiarze 20 godzin miesięcznie w  trzech blokach tematycznych: języki obce, przedmioty matematyczno- przyrodnicze oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe. W ramach projektu organizowane są również całodzienne zajęcia otwarte w instytucjach związanych ze szkolnictwem, nauką, kulturą, edukacją (centra nauki, muzea, kina, teatry itp.). Zajęcia odbywające się w takich miejscach są dla uczniów ciekawym doświadczeniem. Nowe miejsca, nowe zagadnienia poruszane w niecodziennych miejscach i okolicznościach mogą być dla uczniów cennym doświadczeniem, pokazują atrakcyjną stronę edukacji i przyczyniają się do ukierunkowania dalszej drogi naukowej czy wręcz planów zawodowych na przyszłość. W ramach projektu zakupiono również sprzęt i materiały edukacyjne niezbędne do prowadzenia zajęć.

Człowiek – najlepsza inwestycja

Polecamy