Rozmiar tekstu: A A A

Projekty i Fundusze

Dofinansowanie od Samorządu Województwa Mazowieckiego

31.05.2023, 07:42

 

Środki finansowe na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Bończy.

W czwartek 17 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Słubice Jacek Kozłowski wraz z Skarbnikiem Gminy Henryką Bednarek w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adama Orlińskiego podpisali umowę o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji „Budowa 3 zbiorników retencyjnych wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody”. Zgodnie z zawartą umową Gmina Słubice otrzyma refundację kosztów przebudowy SUW w Bończy w kwocie 1.978.451 zł. Obecnie Stacja Uzdatniania Wody w Bończy jest w złym stanie technicznym, co zwiększa ryzyko poważnej awarii i przerw w dostawach wody. Przebudowa Stacji pozwoli na jej dalsze funkcjonowanie oraz zaopatrywanie wodociągu gminnego Łaziska w wodę do celów bytowych.


Środki finansowe na przebudowę drogi gminnej Łaziska – Budy.

Wójt Jacek Kozłowski wraz z Skarbnikiem Gminy Henryką Bednarek w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adama Orlińskiego, podpisali również umowę o udzielenie dotacji z środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Łaziska – Budy, długość 950 mb”. Gmina Słubice otrzymała dotację w kwocie 80.000 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane jest wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na odcinku drogi o długości 950 m, co znacznie zwiększy komfort jazdy użytkownikom drogi i umożliwi bezpieczny dojazd do posesji i pól.

 

Pomoc finansowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw -MAZOWSZE 2021.

Podczas uroczystości zorganizowanej w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku podpisane zostały umowy dotyczące udzielenia Gminie Słubice przez Województwo Mazowieckie dotacji na realizację zadań zgłoszonych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.

W imieniu Samorządu Gminy Słubice umowy podpisał Wójt Jacek Kozłowski oraz Skarbnik Gminy Henryka Bednarek, Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentował Marszałek Adam Struzik oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adam Orliński.

Województwo zobowiązało się udzielić Gminie Słubice dotacje stanowiące 50% wartości kosztów kwalifikowanych w kwocie nie przekraczającej 10.000,00 zł na jedno sołectwo na wcześniej zakwalifikowane 5 zadań: „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Potok”,  „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Świniary”, „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Budy”, „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Grzybów”, „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Zyck Polski”. Celem realizacji wskazanych zadań jest poprawa bezpieczeństwa, polepszenie komfortu życia oraz poprawa komunikacji drogowej na drogach gminnych w wymienionych sołectwach. Zadania przewidują zakup 4 sztuk lamp dla każdego z wymienionych sołectw i zamontowanie przy drogach gminnych w miejscach wymagających doświetlenia z uwagi na słabą widoczność. Planowane do montażu lampy solarne mają wiele zalet, a przede wszystkim brak skomplikowanego i długotrwałego procesu budowy oraz podłączenia do sieci energetycznej. Po zamontowaniu są gotowe do działania, ponadto ich zastosowanie pozwala ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

 

Pomoc finansowa na wyposażenie OSP Słubice w ramach Mazowieckich Strażnic OSP 2021.

Podczas tej samej uroczystości podpisano również umowę dotyczącą przyznania pomocy finansowej Gminie Słubice z środków Województwa Mazowieckiego na zadania OSP w kwocie 6.300,00 zł.  W ramach zadania zostaną zakupione dwa komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla jednostki OSP Słubice. W skład kompletu wchodzą: hełm strażacki z latarką, buty strażackie, ubranie specjalne, rękawice specjalne. Dotacja stanowi 50% kosztów zakupu, pozostałe koszty zostaną sfinansowane z budżetu Gminy Słubice. Zakup dodatkowych kompletów odzieży jest niezbędny, ponieważ posiadana przez jednostkę odzież ochrony indywidualnej strażaka jest zniszczona i niewystarczająca w stosunku do przeprowadzanych akcji ratowniczo- gaśniczych.

Podpisano również umowę dotyczącą pomocy finansowej dla Gminy Słubice w formie dotacji celowej na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach. Gmina Słubice otrzymała dofinansowanie w kwocie 25.000 zł. W ramach zadania wyremontowane zostaną instalacje elektryczne, CO, wodno- kanalizacyjne oraz remont sufitów i podłóg w niektórych pomieszczeniach remizy. Remont instalacji pozwoli na przechowywanie oraz konserwację sprzętu ratowniczego w odpowiednich warunkach, przy odpowiednim oświetleniu, w odpowiednio ogrzanych pomieszczeniach. Zwiększy się komfort pracy ratowników podczas wykonywania prac związanych z konserwacją sprzętu oraz poprawi bezpieczeństwo i warunki operacyjno- logistyczne.


 

Projekty i FunduszeProjekty i FunduszeProjekty i Fundusze
 
Projekty i FunduszeProjekty i FunduszeProjekty i Fundusze
 

Polecamy