Rozmiar tekstu: A A A

Sport i kultura

Dotacje dla klubów sportowych

16.04.2015, 09:05

Zgodnie z przyjętym Uchwałą Rady Gminy Słubice Programem Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok za priorytetowe zadania Gminy do realizacji w roku 2015 we współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjęto zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Stosownie do ww. zapisów w budżecie Gminy Słubice na 2015 r. organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego przydzielono dotację w wysokości 50.000 zł na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy. Zarządzeniem Wójta Gminy kwotę tą rozdzielono, przyznając po 25.000 zł dla każdej dyscypliny.

Na powierzenie  realizacji zadania wymienionego w programie Wójt Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert, na który w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty: jedna oferta została złożona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „NADWIŚLANIN” Słubice na realizację zadania publicznego- organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w tenisie stołowym w okresie od podpisania umowy do 30 listopada 2015 roku; druga oferta złożona została przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „MAZOWIA” Słubice na realizację zadania publicznego – organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w okresie od podpisania umowy do 30 listopada 2015 roku. Obie oferty były sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Złożone oferty spełniały kryteria zawarte w ogłoszeniu konkursowym.  W dniu 3 marca 2015 roku Gmina Słubice reprezentowana przez Wójta Gminy zawarła stosowne umowy z Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym „NADWIŚLANIN” Słubice oraz z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „MAZOWIA” Słubice.

Polecamy